کریمی فیروزجایی؛ روابط عمومی صحنه تعامل افکار و اندیشه های پرسشگر و ذهن های خلاق است

نماینده منتخب مردم بابل درمجلس یازدهم  در گفت و گویی اظهار داشت؛ روابط عمومی صحنه تعامل افکار و اندیشه های پرسشگر و ذهن های خلاقی است که کارآمدی بیشتر و روزآمدی توام با شفافیت دستگاهها و سازمانهای تعامل گر را پی جویی می کنند.
‏وی بیان کرد؛ اینجانب ضمن گرامیداشت این روز خجسته و تجلیل و تکریم بلندپایگان این عرصه و همه تلاشگرانی که برای تعالی اندیشه های سترگ و افتخار آفرین وادی ارتباطات و روابط عمومی گام بر می دارند، رجاء واثق دارم با همت درخور پیشتازان عرصه تابناک آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ارتباطات پردامنه امروز و در پرتو پیگیری آرمانهای رفیع انقلاب اسلامی تحول و پویایی روزافزون این پهنه درخشان تحقق خواهد یافت.